Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Japanese Japanese | English English | Chinese Chinese

CÁCH TÍNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TỪ TIỀN LƯƠNG NĂM 2014

26/05/2014 | By | 16,933 Comments

Thuế TNCN 2014 sẽ được tính theo công thức chung như sau:

Thuế TNCN = (Thu nhập – 9 triệu – (3,6 triệu * số người phụ thuộc)) * Thuế suất (theo biểu thuế luỹ tiến)

Hoặc Thuế TNCN = Thu nhập tính thuế * Thuế suất (theo biểu thuế luỹ tiến)

Trong đó :

1. Tổng Lương (thu nhập ) = Lương cơ bản + Lương trách nhiệm (Nếu có) + Phụ cấp

2. Các khoản giảm trừ = Mức thu nhập bản thân (9 triệu) + Số người phụ thuộc*3,6 triệu + Bảo hiểm bắt buộc (9.5%)

3. Thu nhập tính thuế = Tổng Lương – Các khoản giảm trừ

BIỂU THUẾ LŨY TIẾN TỪNG PHẦN

Bậc thuế Phần thu nhập tính thuế/năm (triệu đồng) Phần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng) Thuế suất (%)
1 Đến 60 Đến 5 5
2 Trên 60 đến 120 Trên 5 đến 10 10
3 Trên 120 đến 216 Trên 10 đến 18 15
4 Trên 216 đến 384 Trên 18 đến 32 20
5 Trên 384 đến 624 Trên 32 đến 52 25
6 Trên 624 đến 960 Trên 52 đến 80 30
7 Trên 960 Trên 80 35

Ví dụ cụ thể về cách tính thuế TNCN năm 2014:

Chị Chi trong tháng 1/2014 có thu nhập 30 triệu/tháng và đang nuôi hai con nhỏ. Ngoài ra chị Chi còn đóng góp 1 triệu cho một cơ sở nuôi dưỡng trẻ em mồ côi và chi 2 triệu đồng để mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bắt buộc.

Vậy cho hỏi chị Chi phải đóng bao nhiêu tiền thuế TNCN trong tháng 1/2014 là bao nhiêu?

Trả lời ví dụ trên:

Tổng thu nhập chịu thuế: 30 triệu đồng

Giảm trừ gia cảnh= 9 triệu + 7,2 triệu (2 đứa con * 3,6 triệu ) = 16,2 triệu

Thu nhập tính thuế = 30 triệu – (16,2 triệu +1 triệu + 2 triệu) = 10,8 triệu vậy chị Chi phải đóng ở bậc thuế 3 trong biểu thuế lũy tiến

Thuế TNCN phải nộp = (5 triệu * 5%) + (10triệu – 5 triệu) x 10% + (10,8 triệu – 10) * 15%= 870.000 VNĐ

Vậy chị Chi phải đóng số tiền thuế TNCN trong tháng 1/2014 là 870.000 VNĐ

Comments